۱۳۹۸-۰۴-۳۰
آگهي مناقصه خرید کود

آگهي مناقصه خرید کود

آگهي مناقصه خرید کود شيميايي نيترات كلسيم

سازمان موقوفات يزد و كرمان آستان قدس رضوي در نظر دارد ميزان 80.000 كيلوگرم كود شيميايي نيترات كلسيم با شرايط مندرج در ذيل را از طريق مناقصه خريداري نمايد لذا كليه شركت ها و فروشگاههاي مجاز مي توانند قيمت پيشنهادي به همراه نمونه كود مذكور را تا پايان وقت اداري مورخ 1398/05/02 به دفتر مركزي سازمان تحويل نمايند.

شرايط و آناليز كود:

كاملا محلول   -    Ca>%26   N>%15

شرايط شركت در مناقصه:

1- واريز مبلغ 50.000.000 ريال به شماره حساب 2217078000 بانك تجارت شعبه طالقانی رفسنجان بنام سازمان موقوفات يزد و كرمان آستان قدس رضوي و ارائه فيش آن به همراه نمونه كود و قيمت پيشنهادي.

2-سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

3- پيشنهادات ناقص يا مخدوش مورد قبول نبوده و رسيدگي نمي شوند.

4- هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: رفسنجان، ميدان قدس، دفتر مركزي سازمان موقوفات يزد و كرمان آستان قدس رضوي

شماره تماس9-03434281108

شماره دورنگار 03434281105

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید