۱۳۹۸-۰۸-۰۷
فروش محصول مرکبات مجتمع کشاورزی امام رضا (ع)

آگهی مزایده فروش محصول مرکبات سال 1398

فروش محصول مرکبات مجتمع کشاورزی امام رضا (ع) از طریق مزایده 

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان در نظر دارد محصول  مرکبات تولیدی سال 98 مجتمع کشاورزی و باغداری امام رضا (ع) واقع در روستای جهاد آباد شهرستان عنبرآباد را شامل پرتغال ، گریپ فروت، نارنگی و نارنج به صورت 5 بخش تفکیکی یا یک جا از طریق مزایده به فروش رساند و متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ 1398/8/7 به دفتر مجتمع کشاورزی امام رضا (ع) واقع در شهرستان عنبرآباد روستای جهاد آباد مراجعه و ضمن بازدید از قطعات مختلف فرم شرایط مزایده و سایر مدارک مربوطه را دریافت و پیشنهادات خود را به همراه ده درصد مبلغ پیشنهادی به فیش نقدی واریز به حساب 2217077772 بانک تجارت یا رسید کارتخوان به نام سازمان موقوفات کرمان در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه 1398/8/13 به دفتر مجتمع تحویل و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادات رسیده راس ساعت 10:30 صبح همان روز در محل این مجتمع واقع در روستای جهاد آباد و با حضور شرکت کنندگان مفتوح و برندگان اعلام خواهند شد. به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده قانونی و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی تحویل داده شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد . سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . ضمنا متقاضیان محترم از گذاشتن چک بانکی شخصی یا وجه نقد در پاکت خودداری نمایند.

هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

قابل ذکر است قطعات مورد مزایده در نقشه پیوست اوراق مزایده به تفکیک مشخص شده است.

تلفن های تماس 03434281104-09131480642-09133937369

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید