۱۳۹۴-۱۰-۰۹
تماس باما
لیست آدرس و شماره تلفن ها ، نمابر واحد های سازمان موقوفات یزد و کرمان

نـــام واحـــــــــــــد
تـلفــن/کد
نمـــابــر
آدرس
1- دفتــر مـرکــزی سـازمــــان
9-34281108/034
34281105/034
میدان قدس رفسنجان
2-دفتر مروست
32582114-035
-
مروست
3- دفتـــر کــرمـــــان
32238844-034
32238844-034
خیابان شهاب کوچه رازی کرمان
4- دفتـــر سیــرجــــان
42205015-034
42206416-034
بلوار دکتر صادقی سیرجان
5- دفتـــر یـــــــــــزد
36232003-035
36232002-035
خیابان دکتر چمران یزد
6- مجتمع کشاورزی امام رضا (ع) راور
33724858-034
33722158-034
انتهای خیابان امام (قدس)
7- مجتمع کشاورزی امام رضا (ع) جیرفت
58774565-034
-
جهاد اباد عنبر اباد جیرفت
 
 
نـــام واحـــــــــــــد
تـلفــن/ کد
نمـــابــر
آدرس
****************************
***************
***********
***********
1- کتـابخـانـه وزیـــری یــــــزد                           
36264554-035
36224343-035
جنب مسجد جامع یزد
2- کتـابخــانـه مــــروج یــــزد
36231112-035
36249402-035
خیابان دکتر چمران یزد
3-کتـابخــانـه مـرتضـوی رفسنـجـان
34255023-034
34259751-034
بلوار طالقانی رفسنجان
4- کتـابخـانـه جـواد الائـمـه (ع) رفسنجـان 
4-34356680-034
4-34356680-034
میدان خاتم الانبیاء رفسنجان
5- کتـابخــانـه امـام رضـا (ع) انـــار
34393166-034
-
حسین اباد انار
6- کتـابخـانـه هـرنـــدی کـرمـــان
32221000-034
32262797-034
جنب مسجد جامع کرمان
7-کتـابـخـانـه امام رضا (ع) کرمان
32118485-034
32118484-034
میدان گاندی کرمان
8- مهـدالرضـا (ع) امیـن شهـر انـار(موقوفه ناجی)
34394444-034
34394555-034
حسین اباد انار
9- مهـدالرضـا (ع) نعیــم آبـاد یـــــــــزد
38267382-035
-38267381-035
جنب حسینیه نعیم اباد یزد
10- مهـدالرضـا (ع) رفسنـجـان
34283762-034
 
بلوار مفتح رفسنجان


                      نـــام واحـــــــــــــد
تـلفــن /کد
نمـــابــر
آدرس
1- درمانگاه رضویه رضا آباد رفسنجان 
34366106-034
 
رضا اباد رفسنجان
2- درمانگاه سیف الدینی شمس آباد نوق 
34164401-034
 
شمس اباد نوق رفسنجان
3- بیمارستان مرتضوی جهان آباد نوق
34166112-034
 
جهان اباد نوق رفسنجان
4- بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان
4-42202051-034
 
خیابان ابن سینا سیرجان


                      نـــام واحـــــــــــــد
تـلفــن/کد
نمـــابــر
آدرس
1- هنرستان پسرانه امام رضا (ع) رفسنجان
2-34280401-034
 
میدان امام رضا(ع) رفسنجان
2- هنرستان دخترانه مرتضوی رفسنجان
34262060-034
 
خیابان غزالی رفسنجان
3- هنرستان باقرالعلوم   (ع)   انار
1-34393860-034
 
حسین اباد انار
             
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید