۱۳۹۸-۰۹-۱۰
فروش محصولات خرما و مرکبات مجتمع کشاورزی امام رضا (ع)

آگهی مزایده مرحله دوم فروش محصولات خرما و مرکبات سال 1398

فروش محصولات خرما و مرکبات مجتمع کشاورزی امام رضا (ع)

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یزد و کرمان در نظر دارد محصول خرما و مرکبات تولیدی سال 98 مجتمع کشاورزی و باغداری امام رضا (ع) واقع در روستای جهاد آباد شهرستان عنبرآباد را شامل خرمای مضافتی و زاهدی به مقدار 100 تن بسته بندی شده در سرد خانه و انبار پرتغال ، گریپ فروت، نارنگی و نارنج به صورت 5 بخش تفکیکی یا یک جا از طریق مزایده به فروش رساند و متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ 1398/9/5به دفتر مجتمع کشاورزی امام رضا (ع) واقع در شهرستان عنبرآباد روستای جهاد آباد مراجعه و ضمن بازدید از قطعات مختلف فرم شرایط مزایده و سایر مدارک مربوط را دریافت و پیشنهادات خود را به همراه ده درصد مبلغ پیشنهادی به فیش نقدی واریز به حساب 2217077772 بانک تجارت یا رسید کارتخوان به نام سازمان موقوفات کرمان در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 9/30 صبح روز چهارشنبه1398/9/13تاریخ مزایده به دفتر مجتمع تحویل و رسید دریافت نمایید.

پیشنهادات رسیده راس ساعت 10/30 صبح همان روز در محل این مجتمع واقع در روستای جهاد آباد و با حضور شرکت کنندگان مفتوح و برندگان اعلام خواهند شد. به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش وفاقد سپرده قانونی و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد . سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . ضمنا متقاضیان محترم از گذاشتن چک بانکی شخصی یا وجه نقد در پاکت خودداری نمایید.

هزینه مربوط به درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد.

قابل ذکر است قطعات مورد مزایده در نقشه پیوست اوراق مزایده به تفکیک مشخص شده است.

تلفن های تماس 03434281104-09131480642-09133937369

منبع
روابط عمومی سازمان مرکزی آستان قدس رضوی موقوفات یزد و کرمان

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید